#لولیتاخوانی‌درتهران

نوجوان‌های خرابکار به خواندن «لولیتاخوانی در تهران» محکوم شدند

14 فوریه 2017، ساعت 16:03:29

خبر

یک قاضی در ایالت ویرجینیای آمریکا نوجوان‌هایی را که با گرافیتی‌های نژادپرستانه دیوارهای یک مدرسه را نقاشی کرده بودند به ...