فرهاد  بابایی

فرهاد بابایی

"پدرعزراییل" مجموعه داستان چاپ اول، نشر بن‌گاه ۱۳۸۴ تهران - چاپ دوم، نشر "نوگام"- لندن - 2012 "پارازیت" رمان نشر H@Smedia - لندن - 2012 "برج" رمان نشر H@Smedia - لندن - 2013 "پدرپشه" رمان نشر H@Smedia - لندن - 2014 "جناب آقای شاهپور گرایلی همراه خانواده" رمان نشر "چشمه" - تهران - 1393 ویراستار کتاب‌های "ترازو و سنگ" - "سرامیک" - "سنگ قبر" - "هیچ" - "جواهرات" - نوشته‌ی پرویز تناولی - نشر بن‌گاه - تهران نویسنده گفتار متن فیلم مستند "اهالی محترم" - کارگردان: سارا رحیم‌زاده - 1391 Her Lover Israel short stories Persian first edition by Bongah publishing second edition by Nogaam publishing (only ebook) london- 2005 Jamming Novel Persian edition H&smedia publishing London - 2012 Tower Novel Persian edition H&smedia publishing London - 2013 (Disintegration - (Pedar-pasheh Novel Persian edition H&smedia publishing London - 2014

کتاب‌ها

پدر عزرائیل

پدر عزرائیل

مجموعه داستان "پدر عزراییل" حاصل یک کار کارگاهیست که بین سال‌های ۸۰ تا ۸۴ در محل کارگاه ادبیات خلاقه مجله کارنامه و زیر نظر آقای …