در دست انتشار

جنگ صدساله با فلسطین

جنگ صدساله با فلسطین

به زودی... در جنگ صدساله با فلسطین: تاریخچه‌ی استعمار شهرک‌نشین و مقاومت، رشید خالدی تاریخ کشمکش صد و چند ساله‌ی فلسطینیان را ابتدا با جنبش …