مسعود بهنود
نویسنده - روزنامه نگار
احمد پوری
نویسنده - مترجم
نسرین رحیمیه
محقق - استاد دانشگاه
ابراهیم گلستان
فیلمساز - نویسنده
روح انگیز شریفیان
نویسنده و مترجم
محمد علی سپانلو
شاعر- منتقد ادبی - مترجم
محمد محمد علی
نویسنده و پژوهشگر ادبی